YIYECEK VE IÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN IŞLETMELERE KORONAVIRUS SALGINI NEDENIYLE VERİLECEK CIRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (I) Bu Karar, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlaması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hanrlanmi5tir.

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a)            Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b)           Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen kati a değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

c)            Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

9) Ciro kaybı desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

d)           İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve i9ecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,

İfade eder.

 

Ciro kaybı desteği

MADDE 3- (1) Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 nci ve 453 inci maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları Çerçevesinde verilir.

(2)          Bu destekten, 2019 takvim yılandan önce ya da 2019 takvim yılında başladı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulanan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.

(3)          Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fıkra kapsamındaki iş1etme1erin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ii esas alınarak verilir.

(4)          lş1etme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine i1işkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 Mayıs yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5)          Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden i5letmelerin, 3323 sayılı Cumhurba5kani Kararı kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

(6)          Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

(7)          Ciro kaybı desteğine i1işkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde               yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür..

DUYURULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ

Online Ziyaretçi
28695

Toplam Ziyaretçi
477420Hakkımızda

dinartso@tobb.org.tr

(0272) 353 6064

Üçlerce Mh. 03400 Dinar/Afyonkarahisar

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dinar TSO e-postalarına abone olun. Dinar TSO haberlerinin, özel tekliflerinin ve ürün duyurularının gelen kutunuza doğrudan teslim edilmesi için e-posta adresinizi giriniz.

Hızlı İletişim

2020 © DİNAR TSO - Tüm Hakları Saklıdır.