Sanayi İşbirliği Projeleri

Sanayi İşbirliği Projeleri

Sayın Üyemiz; 

Afyonkarahisar İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

Ülkemizdeki yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi üretim oranının artırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi iili emizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu alanlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alınılan yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından çeşitli fa; iyetler gerçekleştiıilmektedir.

Bu faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alından ile yapını işleri” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale KanunuTıdan istisna tutulmuştur. Bu çeı evede; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işleri (Sanayi İşbirliği Projeleri - SiP)”nde uygulanacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmıştır.

“Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince;

•             İhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede «drnakla birlikte, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama b liğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi iıikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji ) inerimi süreci, merkezi bir yapıda idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlığımız taı Tından yürütülmektedir.

•             İhalelerin açılması, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri sade ve esnek süreçlere tabi olarak gerçekleştirmektedir.

 

• İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanabilmekte ve stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün nitelik ve yüksek teknoloji nedeni le özel

 

•               İhalelerde maliyet etkin çö/iimlere ulaşılabilmesi ve rekabetin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla, teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir.

Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde;

•               İhaleyi yapacak kamu idaresinin SİP uygulama kararı alması ve bu kararını Bakanlığımıza bildirmesini müteakip, ihale dokümanında yer alacak teknik ve idari hususlar ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar ise Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır.

•               İhaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol oynamaktadır.

 

•               Tekliflerin sunulmasını müteakip teklif değerlendirme çalışmalarında, teknik ve idari teklifler ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı teklifleri ise ilgili idarenin personelinin de katılımı ile Bakanlığımız tarafından değerlendirilmektedir.

•               İdare tarafından yapılacak seçim neticesinde ihaleyi kazanan istekli ile idare arasında tedarik sözleşmesi, aynı istekli ile Bakanlığımız arasında ise STK sözleşmesi imzalanmakta ve STK Sözleşmesi idaıo ile koordineli olarak Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

•               Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde;

Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, scrtifıkasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,

Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına,

 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen
Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,

Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede
öncelikli alanlara yoğunlaşmasına

imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve
ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri
çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye’deki şirketler, kurum ve
kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet
hakkı, serti fi kasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır.


Bu doğrultuda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak
üzere çeşitli ihtiyaçlarının SİP uygulamasına tabi olarak tedarik edilmesine dair kararlar ilgili
kurumlar tarafından alınmıştır. Söz konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına
yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olup, Bakanlığımız tarafından 

yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve es ıslar hakkında bilgi vermek amacıyla “Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi” hazırlanmıştır. Yerli firmalarımızın projelere katılımının t tırılınası, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi yatırımların ve kazanı tn kabiliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, yenilik, yerlileşme ve teknol ji transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ihaleleri SİP uygulamasına tabi olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

 

DUYURULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ

Online Ziyaretçi
28838

Toplam Ziyaretçi
478668Hakkımızda

dinartso@tobb.org.tr

(0272) 353 6064

Üçlerce Mh. 03400 Dinar/Afyonkarahisar

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dinar TSO e-postalarına abone olun. Dinar TSO haberlerinin, özel tekliflerinin ve ürün duyurularının gelen kutunuza doğrudan teslim edilmesi için e-posta adresinizi giriniz.

Hızlı İletişim

2020 © DİNAR TSO - Tüm Hakları Saklıdır.